Privacybeleid

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere bepalingen voor de gegevensbescherming is:

AHK debelux
(Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel)
Bolwerklaan 21
1210 Brussel
België
Tel.: +32 (0)2 203 50 40
E-mail: dpo@debelux.org
Website: https://debelux.ahk.de

2. Functionaris voor de gegevensbescherming

Wij zijn niet verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Wij staan ter beschikking voor uw vragen, opmerkingen of klachten over gegevensverwerking.

AHK debelux
Bolwerklaan 21
1210 Brussel
België
Tel.: +32 (0)2 206 67 50
e-mail: dpo@debelux.org
Website: Ons team in Brussel

3. Algemeen over de gegevensverwerking

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers enkel indien dat nodig is om een goed functionerende website en onze inhoud en diensten beschikbaar te stellen. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt in de regel enkel na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in de gevallen waar het om feitelijke redenen niet mogelijk is om vooraf de toestemming te vragen en de verwerking van de gegevens is toegestaan door wettelijke voorschriften.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene vragen, dient art. 6, lid 1, onder a, Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) als wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, onder b, AVG als wettelijke basis. Dat geldt ook voor de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of van een derde en wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan de eerstgenoemde belangen, dient art. 6, lid 1, onder f, AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

Wissen van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Bovendien is opslag mogelijk wanneer dit door de Europese of nationale wetgever werd bepaald in verordeningen, wetten of andere voorschriften volgens het recht van de Unie, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst noodzakelijk is om de gegevens verder op te slaan.

4. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer iemand op onze website komt, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van diegene die op onze website komt. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

(a) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(b) Het besturingssysteem van de gebruiker
(c) De internetprovider van de gebruiker
(d) Het IP-adres van de gebruiker
(e) Datum en tijdstip van de toegang
(f) Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en van de logbestanden is art. 6, lid 1, onder f, AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website toegankelijk te kunnen maken voor de computer van de gebruiker. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden gebeurt om het goed functioneren van de website te garanderen. Bovendien dienen de gegevens voor ons om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatiesystemen te garanderen. In dit verband worden de gegevens niet geëvalueerd voor marketingdoeleinden.

 

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. In geval van registratie van de gegevens om de website beschikbaar te stellen, is dat het geval wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

In geval van opslag van de gegevens in logbestanden is dat na uiterlijk zeven dagen het geval. Het is mogelijk dat de opslag langer duurt. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd zodat het niet meer mogelijk is om deze te koppelen aan de opvragende client.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De registratie van de gegevens om de website beschikbaar te stellen en de opslag van de gegevens in logbestanden is voor de werking van de website absoluut noodzakelijk. De gebruiker kan hiertegen dan ook geen bezwaar maken.

5. Gebruik van cookies

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de opvragende browser ook kan worden geïdentificeerd nadat er is veranderd van website. Daarbij worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

(a) fonts = Standard Cookie Variable dat door ons wordt gebruikt om de fonts bij een update opnieuw in de browser te laden.

(b) fullcss = Standard Cookie Variable dat door ons wordt gebruikt om het CSS-bestand bij een update opnieuw in de browser te laden.

Maximale levensduur van de cookies: 730 dagen

Bovendien gebruiken wij op onze website cookies waarmee het surfgedrag van de gebruikers kan worden geanalyseerd.

De onderstaande gegevens kunnen als volgt worden verstuurd:

_ga = eenmalige identifier van Google Analytics voor het identificeren van een gebruiker (samengesteld uit Client_ID + tijdstempel) | Standaard verlooptijd 2 jaar

_gat = parameter die Google Analytics de opvraagsnelheid laat reduceren.

_gid = eenmalige identifier van Google Analytics voor het identificeren van een gebruiker (samengesteld uit Client_ID + tijdstempel) | Standaard verlooptijd 24 uur.

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruikers worden door technische maatregelen gepseudonimiseerd.

Het is dan ook niet meer mogelijk om de gegevens te koppelen aan de opvragende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij het opvragen van onze website worden de gebruikers door een infobanner ingelicht over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en worden ze verwezen naar deze privacyverklaring. In dit verband wordt er ook naar verwezen hoe de opslag van cookies in de browserinstellingen kan worden verhinderd.

Indien u geen tracking wenst, kunt u deze deactiveren in het hoofdstuk Google Analytics in deze privacyverklaring.

Wij gebruiken ook cookies van PiwikPro/Matomo:

_pk_id = Registreert statistieken over bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van het bezoek aan de website en welke pagina's werden gelezen. Standaard looptijd: 1 jaar

_pk_ref = Wordt gebruikt door Matomo Analytics Platform om de verwijzende website te identificeren via welke de bezoeker kwam. Standaard looptijd: 6 maanden

_pk_ses = Wordt gebruikt door Piwik Analytics Platform om paginaweergaven van de bezoeker tijdens de sessie bij te houden. Standaard looptijd: 24 uur

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van technisch noodzakelijke cookies is art. 6, lid 1, onder f, AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies voor analysedoeleinden is art. 6, lid 1, onder a, AVG, indien de gebruiker hiervoor zijn toestemming heeft verleend.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiertoe is het noodzakelijk dat de browser ook herkend wordt nadat men naar een andere website is gegaan.

Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

(a) fonts = Standard Cookie Variable dat door ons wordt gebruikt om de fonts bij een update opnieuw in de browser te laden.

(b) fullcss = Standard Cookie Variable dat door ons wordt gebruikt om het CSS-bestand bij een update opnieuw in de browser te laden.

Maximale levensduur van de cookies: 730 dagen

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies komen we te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod steeds optimaliseren.

De onderstaande gegevens kunnen als volgt worden verstuurd:

_ga = eenmalige identifier van Google Analytics voor het identificeren van een gebruiker (samengesteld uit Client_ID + tijdstempel) | Standaard verlooptijd 2 jaar

_gat = parameter die Google Analytics de opvraagsnelheid laat reduceren.

_gid = eenmalige identifier van Google Analytics voor het identificeren van een gebruiker (samengesteld uit Client_ID + tijdstempel) | Standaard verlooptijd 24 uur.

 

Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze naar onze website verstuurd. Als gebruiker heeft u dan ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u het versturen van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen steeds gewist worden. Dat is ook automatisch mogelijk. Indien cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

6. Newsletter

Omschrijving van de verwerkingsactiviteit

Op onze website heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens uit het invoermasker door onze medewerkers opgeslagen in ons CRM-systeem.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Naam, Voornam
 • E-mail
 • Bedrijf/Organisatie
 • Sector

Daarnaast worden tijdens de registratie de volgende gegevens verzameld: datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van gegevens wordt uw toestemming gevraagd tijdens het registratieproces en wordt verwezen naar dit privacybeleid. In verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Als wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens dient art. 6, lid 1, onder a, Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG).

Indien het gaat om de verzending van de nieuwsbrief in het kader van het lidmaatschap van de bij ons geregistreerde gegevensbestanden, geldt art. 6 lid 1 onder b, AVG als wettelijke basis.

Doel van de gegevensverwerking

De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt om de nieuwsbrief af te leveren.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Newsletter-Tracking

Wij maken gebruik van een gepersonaliseerde nieuwsbrief tracking om ons nieuwsbriefaanbod te optimaliseren. Naast het e-mailadres registreren we ook de activiteiten i.v.m. de verzending van de nieuwsbrief (klikgedrag).

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een bijbehorende link te vinden. U kunt ons ook een e-mail sturen naar ahk(at)debelux.org.

7. Registraties

(Registratie voor evenementen, formulier voor het lidmaatschap, bestelling van publicaties)

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren op basis van persoonsgegevens. De gegevens worden daarbij ingevoerd in een invoerscherm en aan ons verstuurd en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De volgende gegevens worden verzameld in het kader van het registratieproces voor evenementen:

Naam/voornaam, naam van de firma, functie in de firma, e-mailadres op het werk, eventueel telefoonnummer, naam/voornaam van de begeleider

De volgende gegevens worden verzameld in het kader van het registratieproces voor het lidmaatschap:

Naam/voornaam, naam van de firma, functie in de firma, adres, e-mailadres op het werk, telefoonnummer, naam/voornaam van andere aanspreekpersonen in het bedrijf, btw-nummer, sector

De volgende gegevens worden verzameld in het kader van het registratieproces voor bestelling van publicaties:

Naam/voornaam, naam van de firma, adres, e-mailadres op het werk, eventueel telefoonnummer, btw-nummer

Op het ogenblik van de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • Datum en tijdstip van de registratie
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem

In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd om deze gegevens te verwerken.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder a, AVG, indien de gebruiker zijn toestemming heeft verleend. Indien de registratie dient om een overeenkomst uit te voeren waarbij de gebruiker partij is of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6, lid 1, onder b, AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Om een overeenkomst met de gebruiker uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, moet de gebruiker geregistreerd worden. Uw registratie kan een verzoek tot lidmaatschap of een aanmelding voor een evenement zijn.

Meer informatie vindt u in onze informatieplichten:

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Dat is tijdens het registreren voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen het geval wanneer de gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet meer noodzakelijk zijn. Ook na het sluiten van de overeenkomst kan de noodzaak om persoonsgegevens van de contractant op te slaan, bestaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Als gebruiker heeft u steeds de mogelijkheid om de registratie te wissen. De over u opgeslagen gegevens kunt u steeds laten wijzigen. Gelieve zich voor het wijzigen of wissen van uw gegevens te wenden tot dpo(at)debelux.org

Indien de gegevens noodzakelijk zijn om een overeenkomst uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, kunnen de gegevens slechts voortijdig gewist worden indien geen contractuele of wettelijke verplichtingen het wissen in de weg staan.

 

8. Contactformulier en contact via e-mail

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt om elektronisch contact op te nemen. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden de gegevens die in het invoerscherm worden ingevoerd, aan ons verstuurd en opgeslagen.

Op het ogenblik waarop het bericht wordt verstuurd, worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • Datum en tijdstip van de registratie
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de verzending uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze privacyverklaring.

Alternatief is het mogelijk om via het opgegeven e-mailadres contact op te nemen.

In dat geval worden de per e-mail verstuurde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. In dit verband worden er geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder a, AVG, indien de gebruiker zijn toestemming heeft verleend. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die worden verstuurd in het kader van de verzending van een e-mail is art. 6, lid 1, onder f, AVG.

Indien het contact via e-mail gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b, AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient voor ons alleen om de contactopname te verwerken. In geval van contactopname per e-mail betreft het hier ook het vereiste belang bij de verwerking van de gegevens. De andere tijdens het verzenden verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze informatiesystemen te verzekeren.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en diegene die per e-mail werden verstuurd, is dat het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgehelderd. De persoonsgegevens die tijdens het verzenden bijkomend worden verzameld, worden uiterlijk na een termijn van drie maanden gewist.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om zijn instemming met de verwerking van de persoonsgegevens te herroepen. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij zich steeds verzetten tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie niet voortgezet worden. De herroeping van de toestemming en het verzet tegen de opslag kunt u ons schriftelijk per e-mail meedelen aan dpo(at)debelux.org . Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname werden opgeslagen, worden in dat geval gewist.

9. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Websitebeheerders

In het kader van de verwerking van de opdracht worden persoonsgegevens doorgegeven aan de website belast met het beheer van de website en aan de technische dienstverlener. De verwerking van de opdracht wordt geregeld door een overeenkomst met de dienstverlener.

Social Media Sharing Button

Algemene opmerking: Social media plug-ins leiden er normaal gezien toe dat elke bezoeker van een website onmiddellijk door deze diensten met zijn IP-adres wordt geregistreerd en dat zijn verdere browsergedrag vastgelegd wordt. Dat kan zelfs gebeuren wanneer u de button niet activeert. Om dat te verhinderen, maken we gebruik van de Shariff-methode. Daarbij wordt door onze socialmediabuttons het rechtstreekse contact tussen het sociale netwerk en u pas tot stand gebracht wanneer u klikt op de betreffende share-button. Wanneer u reeds bent aangemeld bij een sociaal netwerk, gebeurt dat bij Facebook en Google+ zonder nieuw venster. Bij Twitter verschijnt er een pop-upvenster waarin u de tekst van de tweet nog kan bewerken. U kunt onze inhoud zo in sociale netwerken openbaar maken zonder dat deze volledige surfprofielen kunnen aanmaken.

Facebook

Onze website gebruikt plug-ins van het sociale netwerk van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Door de Shariff-methode verneemt Facebook uw IP-adres en uw bezoek op onze website echter pas wanneer u de button heeft geactiveerd. Indien u de plug-in activeert terwijl u gelijktijdig bent ingelogd bij Facebook, kan Facebook uw gebruik koppelen aan uw gebruikersaccount.

Wij weten niet of Facebook uw gegevens dan kan verzamelen en gebruiken en we hebben er ook geen invloed op. Verdere informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook op nl-nl.facebook.com/privacy/explanation. Bovendien verwijzen we voor de algemene omgang met cookies en het deactiveren ervan naar onze algemene beschrijving in deze privacyverklaring.

Twitter

Onze website gebruikt plug-ins van het sociale netwerk van Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door de Shariff-methode verneemt Twitter uw IP-adres en uw bezoek op onze website echter pas wanneer u de retweetbutton heeft geactiveerd.

Wij weten niet of Twitter uw gegevens dan kan verzamelen en gebruiken en we hebben er ook geen invloed op. Verdere informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Twitter op twitter.com/privacy. Bovendien verwijzen we voor de algemene omgang met cookies en het deactiveren ervan naar onze algemene beschrijving in deze privacyverklaring.

LinkedIn

Onze website gebruikt de LinkedIn Share plug-in van het sociale netwerk LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Indien u deze button activeert, maakt uw browser een verbinding met LinkedIn om de functies van de plug-in uit te voeren. Daarbij worden er echter geen persoonsgegevens van u door LinkedIn opgeslagen, ook wordt uw gebruik niet vastgelegd met een cookie. Verdere informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van LinkedIn op www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Bovendien verwijzen we voor de algemene omgang met cookies en het deactiveren ervan naar onze algemene beschrijving in deze privacyverklaring.

YouTube-Videos

Op onze website hebben we hier en daar YouTube-video’s ingevoegd die worden opgeslagen op de servers van de aanbieder YouTube en vanaf onze website rechtstreeks afspeelbaar zijn. De integratie van de video’s gebeurt met een geactiveerde optie voor uitgebreide privacy-instellingen. Wanneer u deze video’s afspeelt, worden op uw computer YouTube-cookies en DoubleClick-cookies opgeslagen en is het mogelijk dat er gegevens worden verstuurd naar Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, als YouTube-beheerder.

Bij het afspelen van bij YouTube opgeslagen video’s worden volgens de actuele stand minstens de volgende gegevens verstuurd aan Google Inc. als YouTube-beheerder en beheerder van het DoubleClick-netwerk: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de bij ons opgevraagde pagina, systeemdatum en tijdstip van de opvraging, identificatie van uw browser. De verzending van deze gegevens gebeurt los van het feit of u al dan niet een Google-gebruikersaccount heeft waarmee u bent ingelogd. Wanneer u zo bent aangemeld, worden deze gegevens mogelijk door Google rechtstreeks gekoppeld aan uw account. Indien u geen koppeling aan uw profiel wenst, moet u uitloggen voor u de afspeelbutton voor de video activeert.

YouTube en Google Inc. slaan deze gegevens op als gebruikersprofielen en gebruiken deze eventueel voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of voor een op de behoeften afgestemde ontwikkeling van hun websites. Een dergelijke evaluatie gebeurt vooral (ook voor niet-aangemelde gebruikers) om op de behoeften afgestemde reclame te maken en om andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen en om dit recht uit te oefenen, moet u zich richten tot Google als beheerder van YouTube.

Google Maps

Deze website gebruikt de kaartsoftware Google Maps van Google Inc. Door gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met de registratie, de verwerking en het gebruik van de mogelijk automatisch verzamelde gegevens door Google en diens vertegenwoordigers. Gebruiksvoorwaarden van Google Maps. Verdere informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en hun verwerking door Google vindt u op deze informatiepagina.

Websiteanalyse met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de dienst “Google Analytics”, die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. De dienst gebruikt “cookies”, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw toestel. De door de cookies verzamelde informatie wordt in de regel naar een Google-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website wordt IP-anonimisering toegepast. Het IP-adres van de gebruikers wordt binnen de lidstaten van de EU en van de Europese Economische Ruimte verkort. Door deze verkorting valt de identificatie van uw IP-adres weg. In het kader van de overeenkomst over de contractgegevensverwerking die de websitebeheerders hebben gesloten met Google Inc., stelt deze met behulp van de verzamelde informatie een evaluatie van het websitegebruik en de website-activiteit op en levert met het internetgebruik verbonden diensten.

U heeft de mogelijkheid om het opslaan van de cookies op uw toestel te verhinderen door in uw browser de overeenkomstige instellingen aan te passen. Het is niet gegarandeerd dat alle functies van deze website zonder beperkingen voor u toegankelijk zijn wanneer uw browser geen cookies toelaat.

Voorts kunt u door een browserplug-in verhinderen dat de door de cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. wordt gestuurd en door Google Inc. wordt gebruikt. De volgende link leidt u naar de betreffende plug-in: tools.google.com/dlpage/gaoptout

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website verhindert: tools.google.com/dlpage/gaoptout Websiteanalyse met PiwikPro

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de component Piwik PRO Marketing Suite geïntegreerd.

Piwik PRO Marketing Suite verzamelt first party-gegevens over websitebezoekers op basis van cookies, IP-nummers en zogenaamde browserfingerprints; er worden gebruikersprofielen gemaakt op basis van de browsegeschiedenis en er worden statistieken berekend met betrekking tot het websitegebruik, zoals bounce rate, intensiteit van bezoeken, paginaweergaven, enz.

De exploitant van Piwik PRO is: Piwik PRO Group, waarvan Piwik PRO Sp. z o.o. (ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Polen), Piwik PRO GmbH (Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Keulen, Duitsland) en Piwik PRO LLC (222 Broadway, New York 10038, VS) deel uitmaken.

Piwik PRO Marketing Suite Cloud wordt gehost op Microsoft Azure Nederland en Microsoft Azure Duitsland. De oudere versie van het platform wordt gehost door LeaseWeb, Inc. in de VS en Duitsland. LeaseWeb, Inc. USA exploiteert de dienst onder het EU-VS-Privacy Shield en is momenteel dienovereenkomstig gecertificeerd (art. 46 lid 2 punt. f) in combinatie met art. 42 lid 1 AVG).

Hier vindt u alle gegevens die kunnen worden verzameld.

Volgende tools van derden worden gebruikt:

 • Piwik PRO Marketing Suite Cloud – Intercom, geëxploiteerd door Intercom Inc. (gegevens gehost in de VS). Intercom Inc. opereert onder het EU-VS-Privacy Shield en is momenteel dienovereenkomstig gecertificeerd (art. 46 lid 2 punt f) in combinatie met art. 42 lid 1 AVG).

Ruwe gegevens worden gedurende 2 jaar opgeslagen in rapporten, samengevatte gegevens gedurende 3 jaar.

Doel van de gegevensverwerking: Analyse, conversion tracking op basis van uw toestemming, rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 letter a) AVG)

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Piwik vindt u op: https://piwikpro.de/gegevensbescherming/.

10. Rechten van de betrokkene

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU heeft u de volgende rechten: Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht om informatie te krijgen over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen (art. 15 AVG).

Indien onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht op rectificatie (art. 16 AVG).

Indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, kunt u eisen dat de verwerking wordt gewist of beperkt en kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking (art. 17, 18 en 21 AVG).

Wanneer u hebt toegestemd met de gegevensverwerking of er een contract over de gegevensverwerking bestaat en de gegevensverwerking met behulp van automatische procedures wordt uitgevoerd, heeft u eveneens recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

Indien u gebruikmaakt van uw bovengenoemde rechten, gaat AHK debelux na of voldaan is aan de wettelijke voorwaarden.

Bij bezwaar op het vlak van gegevensbescherming kunt u zich richten tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

DPA – Data Protection Authority
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact(at)apd-gba.be