Toetreding tot de AHK debelux

Heeft u regelmatig informatie, advies en ondersteuning nodig voor uw bedrijf en uw relaties met de Duitse markt? Dan is de toetreding tot de AHK debelux de juiste keuze voor u! Vul de bindende lidmaatschapsformulier in en word lid!

Gelieve het lidmaatschapsformulier in te vullen

Annuleringsvoorwaarden

Het lidmaatschap geldt voor een periode van 12 maanden vanaf de ondertekeningsdatum.
Het wordt verlengd voor een aanvullende termijn van 12 maanden, tenzij het voortijdig afloopt
om de redenen vermeld in artikel 3. i)* van de statuten.

Het ontslag kan ten vroegste na de eerste twaalf maanden worden verklaard en moet aan de
directie worden meegedeeld per aangetekende brief
, gericht aan de zetel van de Kamer op de
eerste van de maand die voorafgaat aan de maand van de toetreding (art. 3 j.).

Het recht op opzegging zonder opzegtermijn om een belangrijke reden blijft onaangetast.
Elke opzeggingsaanvraag moet schriftelijk gebeuren en moet worden gericht aan AHK debelux.
De datum van ontvangst van de opzegging is bepalend voor de naleving van de termijn.
Het lidmaatschap staat los van het sluiten van een servicecontract met AHK debelux.

Informatieverplichtingen voor de lidmaatschapsformulier van AHK debelux

Omschrijving van de verwerkingsactiviteit

De in dit formulier verzamelde informatie wordt door AHK debelux opgeslagen in een digitale en
beveiligde cloud-versie in het gegevensbeheersysteem SuperOffice, om uw inschrijving bij de
Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel te activeren.

Doelstellingen en wettelijke basis voor de verwerking

Uw gegevens worden verzameld om alle nodige bewerkingen te kunnen uitvoeren met het oog op het hieronder beschreven beheer van de leden:

 • Uw relatie met AHK debelux beheren en promoten
 • Uw communicatie met AHK debelux verzorgen
 • Uw gegevens publiceren in het ledenregister van AHK debelux
 • De zakenrelaties tussen de leden van de Kamer waarvan u deel uitmaakt bevorderen
 • U informeren (per E-Mail, Post of via onze Website)
 • Informatie en aanbod van producten en diensten inzamelen die u kunnen interesseren
 • Publicaties in het debelux-magazine
 • Deelname aan enquêtes van de AHK debelux over onderwerpen met economische relevantie
 • Inschrijving op de AHK debelux-nieuwsbrief

Uw gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO in samenhang met onze statuten.

Duur van de opslag van de persoonsgegevens

De gegevens worden gedurende de hele duur van het lidmaatschap en tot 2 jaar na de beëindiging
van de lidmaatschapsovereenkomst bewaard en zijn enkel bestemd voor gebruik door de diensten
van AHK debelux.

Contactgegevens van de verantwoordelijke

AHK debelux
Bolwerklaan 21
1210 Brissel
België

T (+32) 203 50 40
E-mail: ahk@debelux.org

Naam van de vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 3, lid 2, in samenhang met artikel 27 DSGVO: Margit Kunz-Vinluan, Hauptgeschäftsführerin

Bescherming van persoonsgegevens

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zij worden in geen geval
overgemaakt aan derden (buiten de andere leden van onze Kamer van Koophandel), partners of
andere, zonder uw toestemming.

Rechten van de betrokkene

Indien er onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht op correctie (art. 16 GDPR).

Als aan de wettelijke eisen is voldaan, kunt u verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking en bezwaar maken tegen de verwerking (art. 17, 18 en 21 GDPR).

In het geval van een bezwaarschrift kunnen wij geen contact meer opnemen met u als lid en zou de lidmaatschapsrelatie eindigen.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG EU/2016/79 van
27.04.2016) kunt u

 • uw recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben uitoefenen
 • en u deze gegevens verbeteren, wissen, de verwerking ervan beperken,
 • zich verzetten tegen de verwerking ervan en de gegevens aan een derde partij doorgeven.

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking door ons te allen tijde intrekken. Neem hiervoor contact op met AHK debelux op het volgende adres:

AHK debelux
Dienst Beheer Persoonsgegevens
Bolwerklaan 21, 1210 Brussel
dpo@debelux.org

U kunt ook alle klachten die u nodig acht met betrekking tot dit invulformulier indienen bij de
volgende bevoegde toezichthoudende autoriteit:

De informatie die via dit formulier wordt verzameld kan het voorwerp uitmaken van een
geautomatiseerde beslissing en zal in de toekomst voor geen enkele andere verwerking worden
gebruikt dan voor het afhandelen van uw inschrijving bij de Belgische-Luxemburgs-Duitse Kamer
van Koophandel en voor alle verwerkingen die nodig zijn voor het hierboven beschreven beheer
van de leden.