AHK debelux bedrijven schatten conjunctuur stabiel in

Wereldwijd toont de huidige conjunctuurenquête van de Duitse Kamers van Koophandel (AHK) aan dat de wereldeconomie zich veel trager ontwikkelt dan tot voor kort verwacht was. De Belgische ondernemingen, aangesloten bij AHK debelux, schatten de economische ontwikkeling op middellange termijn grotendeels stabiel in.

  • © iStock.com/PeopleImages

De economische ontwikkeling op middellange termijn in België wordt door 71,4% van de ondervraagde ondernemingen verder onveranderlijk geraamd. 21,4% schatten ze slechter in en slechts 7,1% ziet een positievere evolutie voor de economische ontwikkeling. Niettemin verwacht 50% van de respondenten hogere investeringsuitgaven en slechts 28,6% met onveranderde bedragen. Wat het aantal werknemers betreft, verwacht 33,3% van de ondervraagde bedrijven een stijging in de komende twaalf maanden, iets minder dan de helft (46,7%) verwacht dezelfde en een vijfde lagere cijfers.

De grootste zorgen van de bedrijven in België zijn de arbeidskosten, handelsbelemmeringen en de bevoorrechting voor binnenlandse ondernemingen (protectionisme), goed voor telkens 40% van de ondervraagden, gevolgd door het tekort aan gekwalificeerd personeel en het economische beleidskader (beide 33%). Alleen op het gebied van rechtszekerheid zijn de bedrijven het erover eens; dit wordt door geen van de ondervraagden als een risico beschouwd.

Aan de enquête namen 3.500 bedrijven deel, die wereldwijd bij AHK’s zijn aangesloten. Globaal gezien wordt er negatiever gestemd dan in de voorjaarsenquête. Terwijl 40% van de ondervraagden zich in de voorjaarsenquête positief uitliet wat de lokale economische ontwikkeling betreft, verwacht er slechts 27% van de ondervraagden volgens de huidige enquête een verbetering van de economische situatie.

Het bruto binnenlands product van 2018 zal naar verwachting wereldwijd slechts 3,6% stijgen, in plaats van de voorspelde 4%, en zou dus onder het langjarig gemiddelde van 3,8% moeten liggen. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een groei van 3,5% verwacht in 2019.

De belangrijkste risico's voor de economische ontwikkeling zijn het economische beleidskader, de binnenlandse vraag en de wisselkoers. De eurozone volgt de algemene economische trend. Naast het economische beleidskader en de vraag, vormt vooral het tekort aan geschoolde werknemers het grootste risico voor verdere economische ontwikkeling.

De ondervraagde bedrijven zijn afkomstig uit de industrie (35%), de dienstensector (42%) en de handel (23%). Er namen ook Duitse bedrijven - vestigingen, dochterondernemingen - evenals bedrijven die een nauwe relatie hebben met Duitsland, aan de enquête deel. Ze gaven een inschatting van zowel het eigen bedrijfsvooruitzicht als de lokale economische ontwikkeling.

Terug